תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

 1. הוראות כלליות
  1. קראי תנאי שימוש אלה בעיון ובמלואם. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמשת”) באתרwww.revitalgonen.co.il ו/או educenter.co.il (להלן: “האתר”) ועל כל פעולה המבוצעת באמצעות האתר, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין סמוקד מדיה 54 בע”מ – Smoked Media 54 LTD (להלן: “מפעילת האתר”). אם אינך מסכימה לאיזה מתנאי השימוש באתר אל תעשי כל שימוש באתר.
  2. כותרות תנאי השימוש והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
  3. תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לגברים.
  4. שינויים באתר: האתר ו/או תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו בכל מועד ומועד.
  5. אזור אישי: עמוד אישי המוגן בשם משתמש וסיסמה.
  6. פרטיות: השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. קראי אותה בעיון. למדיניות הפרטיות לחצי כאן
  7. 1.7. קבלת דבר פרסומת. בהרשמה לאתר המשתמשת מסכימה לקבל הודעות שונות ממפעילת האתר ו/או ממי מטעמה, לרבות דברי פרסומת כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת”).
  8. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר באמצעות דוא”ל אל מחלקת שירות לקוחות support@educenter.co.il.
 2. הרשמה לאתר, ביצוע רכישה והספקת המוצר
  1. על מנת להירשם לאתר כמשתמשת עליך למסור שם מלא (שם פרטי ושם משפחה) כתובת מגורים, מס’ טלפון, כתובת דוא”ל תקינה (להלן: “פרטי רישום”).
  2. לאחר הרישום לאתר יוגדר למשתמשת אזור אישי בו יופיעו כל המוצרים והשירותים שהמשתמשת רכשה באמצעות האתר. האזור האישי יהיה מוגן בשם משתמש וסיסמה שנועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
  3. מובהר כי לאתר רשאית להירשם בוגרת, בת 18 ומעלה המחזיקה באמצעי תשלום תקף.
  4. ניתן לרכוש באמצעות האתר מוצרים ו/או שירותים ו/או סדנאות ו/או לצפות בתוכניות ו/או לרכוש קורסים שיועברו באמצעות הרשת.
  5. הרכישה תתבצע באמצעות אמצעי תשלום שיהיו זמינים באתר.
  6. לצורך ביצוע ההזמנה המשתמשת תתבקש למלא באופן מלא ומדויק את כל השדות המסומנים, לרבות שם, שם משפחה, מס’ ת.ז., כתובת, מס’ טלפון וכתובת דוא”ל תקפה.
  7. מועד השלמת ההזמנה: רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוחה הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר.
  8. הספקת המוצר לאחר רכישה: המוצרים ישלחו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר בכפוף לשיקול דעתה של מפעילת אתר, לכתובת שנמסרה על ידי הלקוחה במועד ביצוע ההזמנה, מוצר דיגטלי יסופק באופן מיידי לאחר קבלת ההזמנה או בהתאם לרשום בדף המוצר.
  9. איסוף עצמי. הלקוחה רשאית לאסוף את המוצר באיסוף עצמי ממחסני מפעילת האתר, כמפורט בעמוד המכירה באתר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר.
  10. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי הלקוחה ו/או בעלת כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתה של בעלת כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
  11. עיכוב ואיחור באספקה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוחה בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוחה נתנה הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי הלקוחה בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בעמוד המכירה. במידה שלקוחה לא תיידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בעמוד המכירה של אותו מוצר, תחשב הלקוחה כמי שקיבלה את המוצר. הלקוחה מוותרת בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
 3. אחריות לתכנים המועלים על ידי צדדי ג’
  1. כל משתמשת אחראית באופן בלעדי לתכנים שהועלו על ידה, תמסור את כל הפרטים שיידרשו על ידי מפעילת האתר בקשר עם זהותה, התכנים שהועלו על ידה או פרסומים אחרים שביצעה וכל עניין אחר לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר, ותשפה ותפצה את מפעילת האתר מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד ג’ בקשר עם התכנים שהועלו לאתר על ידה לאתר.
  2. מובהר כי המשתמשת אינה זכאית לתשלום כלשהו מאת מפעילת האתר בעבור התכנים שהעלתה לאתר אלה אם נקבע אחרת בהסכם מפורש.
  3. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או לפגוע בצדדים שלישיים או בזכויותיהם ו/או להוות הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמשת שתפר סעיף זה, תשפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
  4. מפעילת האתר אוסרת להעלות לאתר תכנים הכוללים פרסומת גלויה ו/או סמויה מכל סוג, לרבות למשתמש ו/או לחברה מסחרית ו/או לשירותים. תכנים מסוג זה אשר יועלו ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת מפעילת האתר יוסרו מהאתר ומפעילת האתר עשויה לחסום משתמשת שתעלה תכנים מפרים לאתר.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד מי שתפר הוראות כל דין ו/או הוראות תנאי שימוש אלה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמשת ו/או תוכן מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמשת לכל רשות סטאטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
  6. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית להסיר מהאתר תכנים החשודים כמפרים הוראת חוק ו/או פוגעים בצד שלישי כלשהו ו/או תכנים המהווים פרסומת והמשתמשת מוותרת בזאת על כל טענה כנגד מפעילת האתר בקשר להסרת תכנים מהאתר.
  7. מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשת לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור. כמו כן מפעילת האתר רשאית לערוך את התכנים ו/או להציג חלק מהתכנים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
  8. יובהר כי למפעילת האתר אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשת באתר ומניעיה, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין האמור.
  9.  
  10. אין לראות בהצגת תכנים באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר
 4. מיאון אחריות והגבלת אחריות
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם בקשר עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים, לרבות ובפרט בכל הקשור לתכנים שהועלו לאתר על ידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יחולו ההוראות הבאות, במצטבר:
  1. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בשום מקרה שהוא על תכני משתמשת. כל משתמשת באתר מחויבות להקפיד על קיום הוראות כל דין ולהימנע מהפרת זכויות של מפעילת האתר ושל כל צד ג’ אחר, לרבות הפרת זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, ולרבות הימנעות מכל פגיעה אחרת, הוצאת לשון הרע, הטעיה או השמצה מכל סוג שהוא.
  2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן המוצג באתר, ללא הודעה מוקדמת ומיד עם קבלת דרישה ראשונה, לרבות עד לבדיקה ממצה של טענות צד ג’, זאת בהתאם לנוהל “הודעה והסרה” כמקובל ברשת האינטרנט. מובהר כי אין באמור בכדי להטיל על מפעילת האתר אחריות או חובה כלשהי כלפי מעלי התכנים ו/או צד ג’ כלשהו.
  3. מפעילת האתר רשאית למסור את פרטיה של האחראית לתוכן מפר לכאורה לצדדים שלישיים. עם מסירת פרטים כאמור תהא מפעילת האתר משוחררת מכל חבות ו/או אחריות בקשר לתוכן המפר לכאורה כאמור. מובהר כי אין באמור בכדי להטיל על מפעילת האתר אחריות או חובה כלשהי כלפי צד ג’ כלשהו.
  4. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט המקומית או העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.
  5. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשות האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  6. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעילת האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת לרבות נוהל הודעה והסרה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני support@educenter.co.il.
 5. ביטול הזמנה- הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
  1. משתמשת רשאית לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
  2. מועדים למתן הודעת ביטול. למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. מובהר למען הסר כל ספק כי התנאים הקובעים הם אלו המפורטים בחוק הגנת הצרכן והתקנות רלוונטיות כפי שיעודכנו מעת לעת.
   1. ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;
   2. רכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
   3. לקוחה שהינה אזרחית וותיקה, עולה חדשה או אישה עם מוגבלות כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 רשאית לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמשת, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  3. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
   1. טובין פסידים;
   2. “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;
   3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);
   4. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
  4. ברכישת קורס Online מפעילת האתר תאפשר למשתמש לבטל את ההזמנה לאחר צפיה בסרטון הראשון ובטרם הצפייה בסרטון השני. לאחר צפייה בסרטון השני לא ניתן לבטל את ההזמנה. צפייה תוגדר ע”י כך שהסרטון זמין לצפייה עבור המשתמש באתר.
  5. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
  6. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעה לדוא”ל support@educenter.co.il.
  7. במידה ונחתמה עסקה / הסכם רכישה בין הלקוח לחברה – יגבר ההסכם עם הלקוחעל תנאי השימוש בכל הנושאים לדוגמא במדיניות הביטול.
 6. מדיניות פרטיות
  מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
  1. מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמשת, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
  2. המידע שמפעילת האתר אוספת. במהלך הגלישה באתר מפעילת האתר תאסוף מידע לגבי משתמשת מסוימת או בכלל שיכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסרה, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותה באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמשת ופעולותיה במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
  3. מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעילת האתר עשויה לאסוף גם את המידע המפורט להלן:
   1. מידע הקשור לעסקה שהמשתמשת ביצעה באמצעות האתר.
   2. מידע הקשור לסוג השירות שהוזמן על ידי המשתמשת באמצעות האתר, לרבות המוצרים בהם המשתמשת התעניינה.
   3. איסוף נתונים אודות מיקום. מפעילת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמשת. המשתמשת מאשרת למפעילת האתר לאסוף את נתוני המיקום שלה ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות.
   4. מידע הקשור לפניות של המשתמשת לשירות הלקוחות של האתר, לרבות הקלטת שיחות.
  4. שמירת מידע ואבטחתו. למשתמשת ידוע והיא מסכימה בזאת כי כל מידע לגביה יישמר בשרתי החברה המוגנים במערכות ונהלי אבטחת מידע שנועדו לצמצם את הסיכון שהמידע ייחשף לגורמים לא מורשים. המידע ישמש בין היתר למטרות המפורטות להלן:
   1. לשיפור השירותים והתכנים המוצעים באמצעות האתר.
   2. לשינוי או ביטול שירותים או תכנים המוצעים באמצעות האתר.
   3. התאמת השירותים והתכנים בהתאם להעדפות המשתמשת לרבות באמצעות התאמת פרסומות.
   4. לצורך ניתוח סטטיסטי של התנהגות המשתמשות באתר.
  5. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמשת, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. את יכולה לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
  6. איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעילת האתר עושה שימוע ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב’.
  7. הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי הוראות חוק התקשורת. במועד מסירת פרטי המשתמשת, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמשת מסכימה ומאשרת למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליה בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה ו/או לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות למשתמשות.
  8. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאית, בכל עת, לבקש להיות מוסרת מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת support@educenter.co.il, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת. למען הסר כל ספק מובהר, כי אין בהודעת ההסרה כדי למנוע ממפעילת האתר לשלוח אל המשתמשת הודעות מערכת (הודעות שאינן דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת).
  9. בקשה לעיון במידע. המשתמשת זכאית לבקש ולקבל גישה למידע המוחזק על ידי מפעילת האתר בכפוף למגבלות הקבועות על פי דין. על אף האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית לדחות בקשת עיון במקרה שחשיפת המידע תפגע או עשויה לפגוע בזכויות של צדדים שלישים.
  10. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981: הנך רשאית לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באמצעות האתר לרבות הזמנות.
  11. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמשת מאשרת בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיה לצדדים שלישיים, בין היתר לצורך הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים וכן לצורך מתן השירות שהוזמן על ידי המשתמש.
  12. העברת מידע לצדדים שלישים. מפעילת האתר עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם ללא אישור המשתמשת במקים המפורטים להלן:
   1. במקרה של הפרת תנאי השימוש האתר, או במקרה שהמשתמשת ביצעה פעולה לא חוקית באמצעות האתר.
   2. במקרה שמפעילת האתר תקבל צו שיפוטי שיורה לה למסור מידע אודות משתמש.
   3. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמשת למפעילת האתר או למי מטעמה.
  13. כמה זמן ישמר המידע? מפעילת האתר תשמור את המידע כל עוד הוא נחוץ לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות וכל היותר במשך התקופה הקבועה בדין, כפי שתעודכן מעת לעת.
  14. בקשות בעניין מדיניות הפרטיות ניתן לשלוח לכתובת הדוא”ל support@educenter.co.il.
 7. קניין רוחני
  1. כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר ובאזור האישי, לרבות תכנים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים הנם בבעלות בלעדית של בעלי הזכויות ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, ואין לעשות בהם שימוש.
  2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  3. בהעלאת תכנים על ידי משתמשת מעניקה המשתמשת למפעילת האתר רישיון בלתי מוגבל, בלתי מותנה ובלתי הדיר להציג את התכנים באתר, ברשת ובכל דרך אחרת. אין באמור בכדי לגרוע מזכויות המשתמשת באותם תכנים שהועלו על ידה כדין ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.
 8. הוראות נספות
  1. רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
  2. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד המשתמשת.
  3. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל “הודעה והסרה” ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
  4. הדין החל. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה באתר ו/או התכנים המוצגים בו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים המחוז תל אביב והמרכז.

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 06.11.2020

 

דילוג לתוכן