Document Category: מיפויים

שטף קריאה

קטעים לבדיקת שטף הקריאה לכיתה ג’-ד’ בדרך להפיכת הלומד לקורא מיומן.

הבנת הנקרא

להלן מקבץ קטעים ושאלות על פי הרבדים השונים  (גלוי 1/2 ומאמן) לבדיקת הבנת הנקרא.

אוצר מילים

מצורפת רשימת מילים נוספת ופירושים מתאימים למשימת בדיקה של אוצר מילים לכל הגילאים.

מדרש תמונה

תמונות המתאימות למדרש תמונה בהתאם לגילאים השונים.

מיפוי חט”ב

להלן מיפוי לחט”ב המכיל בתוכו את כל המשימות הנדרשות לביצוע.

מיפוי כיתה ה’

להלן מיפוי לכיתה ה’ המכיל בתוכו את כל המשימות הנדרשות לביצוע.